Etický kodex poradců

1. Poradci ve svých odpovědích čerpají ze svých odborných znalostí v oblasti pedagogiky, etické výchovy, primární prevence rizikového chování, vývojové psychologie..., ale také ze svých životních zkušeností v práci s dětmi a dospívajícími, včetně role rodičů. Tým poradců i organizace se v otázkách etického základu opírá o křesťansko-židovské hodnoty.

2. Obecně se poradci snaží o empatii a vedení dětí spíše ke komunikaci s lidmi v jejich okolí (v rámci rodiny a školy) a vyhledávání odborníků, kteří mohou jejich problémy řešit osobně (zvláště u dotazů přesahující odbornou kompetenci poradců).
3. Na klienta není vykonáván jakýkoliv nátlak, který se týká jeho přesvědčení, náboženství, rasy, politiky, ideologie nebo sexuální orientace.

4. Všechny informace sdělené klientem jsou považovány za důvěrné, žádné údaje nepředáváme třetí straně, pokud to neodporuje zákonům ČR.

5. Dotazy jsou na serveru zajištěny heslem, ke kterému má přístup jen pověřený tým.

6. Hlásíme se k etickému kodexu České asociaci pracovníků linek důvěry